23/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 23/2016 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 1. 2016
Rozeslán dne 25. 1. 2016
Platnost od 25. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Soos a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území s výskytem

  1. přirozených lesních ekosystémů rašelinných lesů, mokřadních olšin, lužních lesů a acidofilních doubrav,
  2. travinných ekosystémů slanisek,
  3. mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace vysokých ostřic, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní a vegetace parožnatek,
  4. biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), včetně jeho populace, a
  5. útvarů neživé přírody mofet, pramenů minerálních vod a vrstev křemeliny,
    tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.