76/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 76/2012 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 2. 2012
Rozeslán dne 12. 3. 2012
Platnost od 12. 3. 2012
Účinnost od 12. 3. 2012
Novelizuje předpis 241/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • §1, §2 (změny),
 • v §2 odst. 1 písm. j) bodě 1 a v §19 odst. 3 se slova "právo hospodaření" nahrazují slovy "příslušnost hospodařit",
 • §3, §5, §6 (změny),
 • §7 "Orgány kraje" a §8 "Orgány obce s rozšířenou působností" včetně nadpisů - nové znění,
 • §10 (změny),
 • v §10 odst. 3 větě první, §13 odst. 4, §15 větě druhé a v §16 odst. 1 větě druhé se slovo "odborně" nahrazuje slovem "věcně",
 • §11 "Pohotovostní zásoby" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24 a č. 11 - nové znění,
 • §12, §15 až §17, §20 až §23 (změny),
 • §24 - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje,
 • Hlava V "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§25 až §26) včetně nadpisu - nové znění,
 • §27a - nové znění,
 • vkládají se nové §27b a §27c.

Účinnost změn 12.3.2012.