156/2012 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 156/2012 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 5. 2012
Rozeslán dne 25. 5. 2012
Platnost od 25. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanov se její bližší ochranné podmínky.
Vymezení národní přírodní památky

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní památka Medník (dále jen "národní přírodní památka").
  2. Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko pod Medníkem. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  3. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

  1. přirozené lesní porosty tvořené společenstvy dubohabřin, květnatých bučin, suťových lesů a společenstvy lesních lemů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin,
  2. populace kriticky ohroženého druhu rostliny kandíku psího zubu (Erythorium dens-canis), včetně jeho biotopu.

Účinnost 1.7.2012.