244/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 244/2014 Sb.
Částka 104
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 11. 2014
Rozeslán dne 14. 11. 2014
Platnost od 14. 11. 2014
Účinnost od 1. 12. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Libický luh a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené společenstvy tvrdých a měkkých luhů nížinných řek, dubohabřin a mokřadních olšin,
  2. trvalé travní porosty tvořené společenstvy aluviálních psárkových luk a kontinentálních zaplavovaných luk,
  3. mokřady tvořené společenstvy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod,
  4. populace vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku polabského (Epipactis albensis), včetně jeho biotopu, a
  5. populace vzácných a ohrožených druhů živočichů kuňky ohnivé (Bombina bombina), páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.