448/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 448/2013 Sb.
Částka 175
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2013
Rozeslán dne 31. 12. 2013
Platnost od 31. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Lovoš a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů, teplomilných a acidofilních doubrav, hercynských dubohabřin a acidofilních a květnatých bučin,
  2. společenstva širokolistých stepních trávníků,
  3. štěrbinová vegetace skal a drolin a
  4. populace druhu živočicha přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jeho biotopu.

Účinnost 1.1.2014.