91/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 91/2004 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2004
Rozeslán dne 3. 3. 2004
Platnost od 3. 3. 2004
Účinnost od 1. 6. 2004
Platnost do 31. 12. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • v §34 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
  "d) spáchal trestný čin ke škodě osoby mladší patnácti let, těhotné, vážně nemocné, vysokého věku nebo nemohoucí,". Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).
 • vkládá se nový §215a, který včetně nadpisu zní:
  "§215a Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě
  (1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo
  b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.".

Účinnost změn 1.6.2004.