139/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
ikona P
Číslo předpisu 139/2004 Sb.
Částka 46
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 3. 2004
Rozeslán dne 1. 4. 2004
Platnost od 1. 4. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Ruší předpis 82/1996 Sb.
Provádí předpis 289/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, podmínky evidence o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 82/1996 Sb.
, o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
Účinnost 1.4.2004.