325/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 325/2010 Sb.
Částka 119
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 11. 2010
Rozeslán dne 29. 11. 2010
Platnost od 29. 11. 2010
Účinnost od 15. 12. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

  1. podzemní a povrchové krasové jevy vytvořené v hrubozrnných a dolomitických krystalických vápencích a nekrasových horninách moldanubika, zahrnující komplex Chýnovské jeskyně, včetně přirozených výplní jeskyní,
  2. vzácné minerální formy, zejména fialová odrůda tremolitu hexagonit,
  3. přírodní společenstva jeskyní, včetně vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména populace a biotop silně ohroženého druhu živočicha netopýra řasnatého (Myotis nattereri),
  4. typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Chýnovská jeskyně a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

Účinnost 15.12.2010.