185/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 185/2011 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2011
Rozeslán dne 8. 7. 2011
Platnost od 8. 7. 2011
Účinnost od 8. 7. 2011
Novelizuje předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Změny v ustanoveních:

 • v §1 písm. c), §2 odst. 1 větě druhé, §158 odst. 4 větě třetí, §293 odst. 2 a v §363 odst. 1 větě první se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
 • poznámka pod čarou č. 1 (změny),
 • v §62 odst. 2 úvodní části ustanovení, §62 odst. 4, §62 odst. 5 větě první, třetí a čtvrté, §101 odst. 4 písm. b), §105 odst. 1 větě první, §108 odst. 1, §108 odst. 2 úvodní části ustanovení, §108 odst. 3 úvodní části ustanovení, §108 odst. 4 a 5 a v §339 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a",
 • §62 (další změny),
 • §276 (rozsáhlé změny),
 • v §279 odst. 1 písm. i) a v §280 odst. 1 písm. f) se slova "§294" nahrazují slovy "§297 odst. 5",
 • §281, §282, §288 (změny),
 • v §288 odst. 2 větě první a třetí, §288 odst. 3 písm. c), §288 odst. 5, §289 odst. 2 větě první, §290 odst. 5 a v §297 odst. 2 se slova "Evropské unie" zrušují,
 • §288, §289 (další rozsáhlé změny),
 • §290 až §292, §294, §295 (změny),
 • vkládá se nový §295a,
 • §296 až §298 (změny),
 • vkládá se nový §298a "Postup při organizačních změnách" včetně nadpisu,
 • §299 (změny),
 • v části třinácté v nadpisu hlavy XIX (nad §363) se slova "EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ" nahrazují slovy "EVROPSKÉ UNIE",
 • §363 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení
Přístup k nadnárodním informacím podle §288 až 299 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů s působností na území členského státu se sídlem v České republice a na jejich organizační složky umístěné na území České republiky, u kterých

 1. v době od 5. června 2009 do 5. června 2011 byla uzavřena nebo změněna ujednání podle §288 až 295 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
 2. ujednání podle písmene a) byla v době své platnosti změněna, doplněna nebo prodloužena,

a to až do ukončení platnosti těchto dohod. Ustanovení §298a zákona č. 262/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona však platí i zde.

Účinnost změn 8.7.2011.