362/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 362/2004 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 5. 2004
Rozeslán dne 15. 6. 2004
Platnost od 15. 6. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 48, 54, pokud jde o §34 odst. 1 písm. d), 55, 56, pokud jde o §40 odst. 6, a 59 nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 167/1998 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona o návykových látkách.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a "Zacházení s prekursory a pomocnými látkami",
  • §5, §6, §8, §9, §12, §15, §16, §19, §20 (změny),
  • vkládají se nové §20a "Vývoz prekursorů" a §20b "Vývoz pomocných látek",
  • §21, §22, §25 až §27a (změny),
  • §28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10f) - nové znění,
 • bod 48.
  • §29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10g) a 10h) - nové znění, (chyba zákonodárce - viz poznámka),
  • §30 (změny),
  • §31 včetně nadpisu - nové znění,
  • §32, §33 (změny),
 • bod 54. §34 odstavec 1 - nové znění; pokud jde o písm. d) - změna s účinností dnem 1.1.2005.
 • bod 55. V §34 se doplňuje odstavec 7, (chyba zákonodárce - viz poznámka),
 • bod 56. Hlava osmá (§36 až §40 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10n) až 10p) - nové znění; pokud jde o §40 odst. 6 - změna s účinností dnem 1.1.2005.
  • vkládá se nový §41a,
  • §42 včetně poznámky pod čarou č. 11b) - nové znění,
 • bod 59. V §43 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6 - změna s účinností dnem 1.1.2005.
  • §43 odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
  • vkládá se nový §43a "Působnost orgánů státní správy",
  • §44 (změny),
  • v příloze č. 5 (změny),
  • Přílohy č. 9 až č. 11 - nové znění.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §10 zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Účinnost změn prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona (1.7.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 48, 54, pokud jde o §34 odst. 1 písm. d), 55, 56, pokud jde o §40 odst. 6, a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.
Naše poznámka:
Opět "vyvedená euronovela", která vnáší do zákona o návykových látkách naprostý zmatek systémem "najdi, nahraď, vlož za a ostatní přečísluj". Chyby se vyskytují i v ustanovení o účinnosti, neboť:

 • bod 48. novely se týká ustanovení §29 [nikoliv ustanovení §34 odst. 1 písm. d) zákona],
 • bod 55. novely se týká ustanovení §34 odst. 7 (nikoliv ustanovení §40 odst. 6 zákona).

Chudák ten, kdož je v článku III. novely zmocněn k vydání úplného znění zákona o návykových látkách, ve znění paskvilu publikovaného pod č. 362/2004 Sb.