432/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
ikona P
Číslo předpisu 432/2005 Sb.
Částka 149
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 10. 2005
Rozeslán dne 27. 10. 2005
Platnost od 27. 10. 2005
Účinnost od 1. 11. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 443/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření ve smyslu §58 odst. 2 zákona, vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše náhrady v případech, kdy omezení zemědělského hospodaření vzniklo v důsledku

  1. zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech,
  2. zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích,
  3. dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech,
  4. zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku,
  5. snížení zatížení travního porostu dobytčími jednotkami,
  6. posunu termínu seče na travních porostech,
  7. vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky,
  8. změny druhové skladby rybí obsádky, nebo
  9. mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření.

Účinnost 1.11.2005.