211/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 211/2011 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 6. 2011
Rozeslán dne 19. 7. 2011
Platnost od 19. 7. 2011
Účinnost od 18. 8. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení §17d nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 265/1991 Sb., 634/1992 Sb., 458/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • v §2 odst. 2 písm. b) bodě 12 a v §67 odst. 2 písm. b) se slovo "podzemní" zrušuje,
  • v §2 odst. 2 písm. b) bodech 14 a 25, §57 odst. 8 písm. a), nadpise §60, §60 úvodní části ustanovení odstavce 1, §60 odst. 1 písm. a), c), d) a h), §60 odst. 2 až 7, §60 odst. 8 úvodní části ustanovení, §60 odst. 8 písm. a), g), h), j), l) až n), p) a q), §61 odst. 2 písm. e), §61a odst. 1 a odst. 4 písm. h), §62 odst. 2 písm. h), §71 odst. 8 až 10, §72 odst. 7, §97a odst. 1, §98a odst. 2 písm. b) a v §98a odst. 2 písm. i) bodě 6 se slovo "podzemního" zrušuje,
  • §2 (další rozsáhlé změny),
  • §3, §5 (změny),
  • vkládá nový §7a "Uznání oprávnění podnikat" včetně nadpisu,
  • §9, §10 (změny),
  • vkládají se nové §10a "Certifikace" až §10c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20,
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a "Některá opatření na ochranu zákazníka" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §15a "Poskytování informací orgánům státní správy" včetně nadpisu,
  • §16, §17 (rozsáhlé změny),
  • §17b (změny),
  • vkládají se nové §17c "Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže" až §17f "Vztah k Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky" včetně nadpisů, z nich §17d nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
  • §18 "Dozor v energetických odvětvích" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §18a "Šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a rozhodování o uložení opatření" a §18b "Šetření na místě v obchodních prostorách" včetně nadpisů,
  • §19a, §20 (změny),
  • v §20a odst. 4 písm. d), p) a q), §20a odst. 5 písm. b), §56 odst. 1 písm. d), §58 odst. 1 písm. a), §58 odst. 8 písm. u), §59 odst. 1 písm. c), §61 odst. 1 písm. c), §61a odst. 4 písm. i) a v §64 odst. 3 se slovo "podzemních" zrušuje,
  • v §20a odst. 4 písm. q) se slovo "pětiletých" nahrazuje slovem "desetiletých" a v §58 odst. 8 písm. k) se slovo "pětiletou" nahrazuje slovem "desetiletou",
  • §23, §24 (rozsáhlé změny),
  • v §24 odst. 10 písm. o), §25 odst. 11 písm. n), §58 odst. 8 písm. r) a v §60 odst. 8 písm. o) se za slovo "tajemství" vkládají slova "a dalších obchodně citlivých informací",
  • §24 (další změny),
  • §24a "Vlastnické oddělení provozovatele přenosové soustavy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §25 (rozsáhlé změny),
  • §25a, §26, §28, §30 (změny),
  • vkládají se nové §30a "Výstavba výrobny elektřiny" až §30d "Zánik autorizace" včetně nadpisů,
  • §32, §43, §47, §50 (změny),
  • v §51 odst. 1 písm. e) bodě 1, §52 odst. 1 písm. d) bodě 1 a v §74 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova "které nezaznamenalo" nahrazují slovy "které prokazatelně nezaznamenalo",
  • §51 (další změny),
  • §53, §57 (změny),
  • v §57 odst. 8 písm. e), §59 odst. 8 písm. m), §60 odst. 8 písm. g) a v §61 odst. 2 písm. a) se slovo "pětiletou" nahrazuje slovem "desetiletou" a na konci textu se doplňují slova "a provozovateli přepravní soustavy",
  • §57 (další změny),
  • §58 (rozsáhlé změny),
  • §58a "Oddělení provozovatele přepravní soustavy" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §58b "Nezávislý provozovatel přepravní soustavy" až §58n "Vlastnické oddělení provozovatele přepravní soustavy" včetně nadpisů,
  • §59 (rozsáhlé změny),
  • §59a, §60 (změny),
  • vkládá se nový §60a "Oddělení provozovatele zásobníku plynu" včetně nadpisu,
  • §61, §62, §66, §67 (změny),
  • §67a "Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §68, §70 až §74, §76, §78, §88 (změny),
  • §90 "Přestupky" až §91a "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §91b "Správní delikty osoby, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu" až §91d "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů,
  • §92 až §96 (změny),
  • vkládají se nové §96a až §96d "Donucovací pokuty" včetně nadpisů,
  • §97a, §98a (rozsáhlé změny),
  • v příloze (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 18. novely.

 • Změna v §23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Přechodná ustanovení

 1. Kontroly započaté Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Státní energetická inspekce.
 2. Řízení o uložení pokuty zahájená Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončená, dokončí Státní energetická inspekce.
 3. Výkon rozhodnutí o uložení pokuty zahájený Státní energetickou inspekcí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Státní energetická inspekce. Výkon rozhodnutí o uložení pokuty, který bude možné zahájit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, provede Energetický regulační úřad.

Účinnost změn třicátým dnem po dni vyhlášení (18.8.2011), s výjimkou §17d, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.