200/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 200/2013 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 7. 2013
Platnost od 23. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy podmáčených olšin, měkkých a tvrdých luhů a jedlových a borových doubrav,
  2. mokřady tvořené především společenstvy vodní a mokřadní vegetace poříčních slepých ramen a tůní, pobřežních rákosin a vysokých ostřic,
  3. populace vzácných a ohrožených druhů živočichů klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), páchníka hnědého (Osmoderma eremita), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) a kuňky obecné (Bombina bombina), včetně jejich biotopů.
Účinnost 1.8.2013.