444/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 444/2013 Sb.
Částka 175
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2013
Rozeslán dne 31. 12. 2013
Platnost od 31. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Kleneč a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

  1. trvalé travní porosty tvořené zejména společenstvy otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, kostřavových trávníků písčin a suchých vřesovišť nížin a pahorkatin,
  2. vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace druhu hvozdíku písečného českého [Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz], včetně jejich biotopů a
  3. lesní porosty tvořené společenstvem acidofilní doubravy na písku.

Účinnost 1.1.2014.