272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ikona P
Číslo předpisu 272/2011 Sb.
Částka 97
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 8. 2011
Rozeslán dne 23. 9. 2011
Platnost od 23. 9. 2011
Účinnost od 1. 11. 2011
Ruší předpis 148/2006 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb., 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 217/2016 Sb., 241/2018 Sb., 30/2019 Sb., 433/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a
  2. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

PŘEDMĚT ÚPRAVY
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
  2. hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb,
  3. hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb,
  4. způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se zrušuje.

Účinnost 1.11.2011.