274/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 274/2013 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 8. 2013
Rozeslán dne 10. 9. 2013
Platnost od 10. 9. 2013
Účinnost od 1. 12. 2013
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • nad §106a se vkládá nadpis "Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu",
  • §106a - nové znění,
  • vkládají se nové §106b a §106c.
Čl. II - Přechodná ustanovení
 1. Nárok na dorovnávací přídavek vzniká nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i když podmínky stanovené pro vznik nároku na dorovnávací přídavek byly splněny před tímto dnem.
 2. Opatření uvedená v ustanovení čl. XIII věty druhé zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají za podmínek uvedených v tomto ustanovení nedotčena. Pokud by však byl dorovnávací přídavek vyšší než plnění poskytované podle těchto opatření, náleží místo tohoto plnění dorovnávací přídavek a nárok na plnění podle těchto opatření zaniká dnem, od něhož byl přiznán dorovnávací přídavek.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nová část devátá "ŘÍZENÍ A POVINNOSTI VE VĚCECH DOROVNÁVACÍHO PŘÍDAVKU NĚKTERÝM POŽIVATELŮM ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO STAROBNÍHO DŮCHODU" (§123h až §123j) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 76,
  • Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.
Účinnost změn 1.12.2013.