334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
ikona P
Číslo předpisu 334/2015 Sb.
Částka 141
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2015
Rozeslán dne 11. 12. 2015
Platnost od 11. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Opraven předpisem REG 15146001
Provádí předpis 114/1995 Sb.
Novelizován předpisem 138/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví

 1. způsob vedení evidence malých plavidel v rejstříku malých plavidel,
 2. technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o
  1. malá plavidla,
  2. převozní lodě určené k přepravě nejvýše 12 cestujících a
  3. plovoucí zařízení,
 3. plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla,
 4. znaky jednotlivých druhů plavidel,
 5. postup při provádění technické prohlídky a její organizační zabezpečení,
 6. postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah,
 7. vzor osvědčení plavidla,
 8. vzor prozatímního osvědčení plavidla,
 9. lhůty pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky,
 10. náležitosti typového osvědčení plavidla a údaje v něm zaznamenávané,
 11. lodní listiny, kterými musí být plavidlo vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané,
 12. plavidla, která lze provozovat na vodní cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla sjednaného jeho provozovatelem a rozsah a podmínky tohoto pojištění,
 13. plavidla, která je třeba vybavit jiným zařízením sloužícím pro zajištění bezpečnosti plavby a druhy těchto zařízení,
 14. počet a odborné složení členů posádky a
 15. zvláštní požadavky a vlastnosti plavidla.