108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 108/2015 Sb.
Částka 45
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 4. 2015
Rozeslán dne 7. 5. 2015
Platnost od 7. 5. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené společenstvy mokřadních olšin a mokřadních vrbin,
  2. mokřady tvořené společenstvy přechodových rašelinišť, pobřežních rákosin a vysokých ostřic, obnažených den letněných rybníků a vlhkých písků a společenstvy makrofytní vegetace vodních nádrží,
  3. travní porosty tvořené společenstvy bezkolencových luk, vysokobylinných vlhkých lad, ostřicových porostů a smilkových trávníků,
  4. společenstvo hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků vázané na rybniční biotopy,
  5. populace vzácných a ohrožených druhů rostlin kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), leknín bělostný (Nyphaea candida), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), včetně jejich biotopů, a
  6. populace vzácných a ohrožených druhů živočichů škeble rybničná (Anodonta cygnea), sekavec písečný (Cobitis taenia), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan krátkonohý (Rana lessonae) a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich biotopů.