376/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 376/2007 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2007
Rozeslán dne 31. 12. 2007
Platnost od 31. 12. 2007
Účinnost od 30. 1. 2008
Novelizuje předpis 61/1988 Sb., 200/1990 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a č. 1b až 1h - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §4, §5a, §6 až §8 (změny),
  • §21 "Základní pojmy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13a a 13b - nové znění,
  • §22 "Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13c - nové znění,
  • §23 "Výroba výbušnin a pomůcek" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13d - nové znění,
  • §24 "Uvádění výbušnin a pomůcek na trh" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13e - nové znění,
  • §25 "Předávání a nabývání výbušnin" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §25a "Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin" až §25k včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13f a 13g,
  • §29, §33 (změny),
  • §34 "Způsobilost k nakládání s výbušninami" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18a a 18b - nové znění,
  • §36a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §36b "Informace o organizacích, které nakládají s výbušninami" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18c - nové znění,
  • vkládá se nová část čtvrtá "PODZEMNÍ OBJEKTY" (§37) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18d; dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá,
  • §38 až §41 (změny),
  • §44 "Přestupky" a §44a "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §44b "Propadnutí výbušniny" až §44d "Společná ustanovení o správních deliktech" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20,
  • nad označení §45 se vkládá nadpis, který zní:
   "ČÁST SEDMÁ
   Společná, přechodná a závěrečná ustanovení".
  • §45 (změny),
  • vkládá se nový §45a včetně poznámky pod čarou č. 20c,
  • §46 se zrušuje,
  • doplňuje se příloha "Obvody působnosti obvodních báňských úřadů".

Čl. II - Přechodná ustanovení a zrušovací ustanovení

 1. Pokud organizace nesplňují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podmínky pro nakládání s výbušninami stanovené zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny tyto povinnosti splnit do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Povolení vydaná Českým báňským úřadem na základě §23 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Dosavadní povolení vydaná podle části třetí zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí do doby skončení jejich platnosti.
 4. Organizace, která před účinností tohoto zákona disponuje s plastickou trhavinou, která neobsahuje stanovenou detekční látku, je povinna do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit její označkování nebo zničení.
 5. Vyhláška č. 306/2002 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů, se zrušuje.
 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se §40 včetně nadpisu zrušuje.

Účinnost změn 30.1.2008.