140/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 140/2016 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2016
Rozeslán dne 6. 5. 2016
Platnost od 6. 5. 2016
Účinnost od 21. 5. 2016
Novelizuje předpis 329/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
Změna:

  • v §4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
    „(2) Při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku podle §9 až 12 v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, se předchozí souhlas soudu podle občanského zákoníku29) nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.
    ______________________________________
    29) §461 odst. 1 a §898 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.