248/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/94 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 248/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 30. 6. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 23, 29 a 34 nabývají účinnosti dne 1.9.2011.
Novelizuje předpis 38/1994 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
Změny v ustanoveních:

 • §2, §3, §6 až §12 (změny),
 • bod 23. - změny s účinností od 1.9.2011
  • §12a - nové znění,
 • §13 (změny),
 • bod 29. - změny s účinností od 1.9.2011
  • v §13 odst. 1 se písmeno e) zrušuje,
 • §13 (další změny),
 • Za nadpis části třetí (nad §14) se vkládá označení hlavy první, které včetně nadpisu zní:
  "HLAVA PRVNÍ
  LICENCE PRO PROVÁDĚNÍ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM",
 • §14 (změny),
 • bod 34. - změny s účinností od 1.9.2011
  • v §14 se odstavec 4 zrušuje,
 • §15, §16, §19 (změny),
 • za §22 se vkládá hlava druhá "LICENCE K TRANSFERU VOJENSKÉHO MATERIÁLU UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE A CERTIFIKACE" (§22a až §22j) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3c,
 • §23, §23a, §24 až §26, §27a, §33 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn dnem 30.6.2012, s výjimkou ustanovení čl. I body 23, 29 a 34, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.9.2011).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.