113/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 113/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 117/1995 Sb., 279/2003 Sb.
Anotace

Změny zákonů:

 1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §5, §7, §12, §24, §30, §31 (změny),
  • Část třetí hlava šestá "PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ POMŮCKY" (§33 až §35) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47c - nové znění,
  • §37, §40b, §41, §43, §46, §51, §54, §57, §58, §61, §63a, §65 (změny),
  • v části čtvrté hlavě druhé se za díl třetí vkládá díl čtvrtý "Správní delikty" (§65a až §65c) včetně nadpisu,
  • §68, §68b, §72a (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. a 2. novely.

 • Změna v §299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
  "(4) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově. Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.".
  Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Není-li dále stanoveno jinak, platí čl. III tohoto zákona i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
 2. Pro výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, který byl pravomocně nařízen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který postihuje dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, se použijí dosavadní právní předpisy.
 • Změna v §47 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.

Účinnost změn 1.4.2006.