204/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 204/2013 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 7. 2013
Platnost od 23. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Rendez-vous a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

  1. lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru (Quercus cerris),
  2. krátkostébelné louky tvořené společenstvy acidofilních suchých trávníků a acidofilní i bazifilní vegetace efemér a sukulentů,
  3. mělký rybník se společenstvy makrofytní vegetace mělkých stojatých vod,
  4. vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhu svízelka piemontská (Cruciata pedemontana), včetně jejich biotopů,
  5. vzácné a ohrožené druhy hub, zejména populace druhů rezavec Andersonův (Inonotus andersonii) a plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri), včetně jejich biotopů,
  6. vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokan ostronosý (Rana arvalis), mravenec lužní (Liometopum microcephalum), páchník hnědý (Osmoderma eremita s.l.), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.
Účinnost 1.8.2013.