51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
ikona P
Číslo předpisu 51/2017 Sb.
Částka 19
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 2. 2017
Rozeslán dne 28. 2. 2017
Platnost od 28. 2. 2017
Účinnost od 1. 3. 2017
Ruší předpis 155/1991 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
K zajištění ochrany přírody a krajiny části území nivy řeky Odry se nařízením vlády vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Poodří.
Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti

  1. Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí a procesů v území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
  2. Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality Cihelna Kunín.

§6 - Přechodné ustanovení
§7 - Zrušovací ustanovení