418/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii
ikona P
Číslo předpisu 418/2008 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 11. 2008
Rozeslán dne 1. 12. 2008
Platnost od 1. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Ruší předpis 88/1996 Sb.
Provádí předpis 553/1991 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví k provedení zákona o obecní policii:

 • rozsah odborných předpokladů čekatele a strážníka,
 • rozsah výcviku čekatele a strážníka,
 • náležitosti přihlášky ke zkoušce,
 • oprávnění zkušební komise a tajemníka,
 • termín a místo konání zkoušky,
 • obsah a způsob provedení písemné a ústní části zkoušky,
 • náležitosti protokolu o zkoušce,
 • náležitosti osvědčení o zkoušce,
 • vzor průkazu obecní policie,
 • způsob označení strážníka a dopravního prostředku obecní policie,
 • vzor odznaku obecní policie,
 • jednotné prvky stejnokroje strážníka,
 • jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie, a
 • rozsah a obsah statistických údajů poskytovaných obcí ministerstvu.

§18 - Přechodná ustanovení

 1. Jednotné prvky stejnokrojů strážníků, průkaz obecní policie a označení motorových vozidel obce určených k plnění úkolů obecní policie podle dosavadních předpisů se mohou používat nejpozději do 31. prosince 2011.
 2. Informace podle §17 odst. 1 poskytnou obce poprvé za rok 2009 do konce února roku 2010.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2009.