350/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 350/2005 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 8. 2005
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 10. 2005
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 325/1999 Sb., 150/2002 Sb., 435/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a změny některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §2 (změny),
 • Nadpis hlavy II (§3 a násl,) zní:
  "Prohlášení o úmyslu požádat o azyl, vízum a doprava cizince do azylového zařízení".
 • §3a (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 2a - nové znění,
 • §3c, §3d, §3e, §77 (změny),
 • vkládá se nový §4c,
 • §10, §16, §17, §20, §23 (změny),
 • §24 "Doručování písemností žadateli o udělení azylu" včetně nadpisu - nové znění,
 • §24a, §25, §32 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje,
 • §33 - nové znění,
 • §41 (změny),
 • §42 včetně poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
 • vkládá se nový §42a,
 • §45 - nové znění,
 • §46 (změny),
 • §48 - nové znění,
 • vkládá se nový §50a,
 • §54, §54a, §56a, §57, §59, §61, §62, §71, §71a, §72, §73, §77, §78b, §79, §81 (změny),
 • vkládá se nový §81a,
 • §82, §83 (změny),
 • §84 "Příspěvek obci" včetně nadpisu - nové znění,
 • §85a, §86, §87 (změny),
 • vkládá se nový §87a,
 • §88 (změny),
 • vkládá se nový §89a,
 • vkládají se nové §92b a §92c,
 • nad §93 se vkládá nadpis "Správní delikty",
 • §93 "Přestupky" a §93a "Správní delikt právnické osoby" včetně nadpisů - nové znění,
 • vkládá se nový §93b "Společná ustanovení" včetně poznámek pod čarou č. 13a, 13b a 14.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Právní postavení cizince, o jehož kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu, vydanému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebylo dosud rozhodnuto, se po dobu řízení o kasační stížnosti řídí dosavadními právními předpisy.

 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §16, §31, §35 (změny),
 • vkládá nový §104a "Nepřijatelnost" včetně nadpisu.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
O kasační stížnosti ve věci azylu podané proti rozhodnutí krajského soudu vydanému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne Nejvyšší správní soud podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §97 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde se slova "nebo kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu" zrušují.
 • Změna v §7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p) včetně poznámky pod čarou č. 16b.

Účinnost změn 13.10.2005.