265/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky
ikona P
Číslo předpisu 265/2007 Sb.
Částka 86
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 10. 2007
Rozeslán dne 23. 10. 2007
Platnost od 23. 10. 2007
Účinnost od 1. 11. 2007
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka.
  2. Důvodem zvláštní ochrany je komplex přirozených lesních a mokřadních ekosystémů vázaných na přirozený reliéf říční terasy řeky Bečvy, představovaných především lužními lesy tvořenými společenstvy asociace Querco - Ulmetum a jejich přechody k jiným typům smíšených listnatých lesů, zejména k společenstvům asociace Carici pilosae - Carpinetum, vyznačujícím se vysokou rozmanitostí původních druhů rostlin a živočichů.

Účinnost 1.11.2007.