71/2011 Sb. - Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu
ikona P
Číslo předpisu 71/2011 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 3. 2011
Rozeslán dne 23. 3. 2011
Platnost od 23. 3. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Provádí předpis 21/1992 Sb.
Novelizován předpisem 431/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva financí stanoví formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést podle §41c odst. 3 zákona o bankách a poskytnout Fondu pojištění vkladů v případě, kdy není schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám, nebo v případě ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad Fondem.
§5 - Přechodné ustanovení
Banka, která se ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky účastní systému pojištění vkladů, sdělí Fondu kontaktní údaje o osobě nebo osobách, jejichž prostřednictvím poskytne údaje o oprávněných osobách Fondu, do jednoho měsíce od nabytí účinnosti vyhlášky.

Účinnost 1.4.2011.