57/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 57/2005 Sb.
Částka 15
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 1. 2005
Rozeslán dne 4. 2. 2005
Platnost od 4. 2. 2005
Účinnost od 1. 2. 2005
Novelizuje předpis 325/1999 Sb., 359/1999 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka na úvod:
Publikace této novely neodpovídá ustanovení §3 odst. 1 až 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Příslušné ustanovení citujeme:

§3
Platnost a účinnost právních předpisů

 1. Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.
 2. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.
 3. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

V rozporu s tímto ustanovením zákona č. 309/1999 Sb. je účinnost zákona č. 57/2005 Sb. stanovena dnem 1. února 2005, ačkoliv je publikován v částce Sbírky zákonů, která byla rozeslána až 4.2.2005.

Změny:

 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §8 včetně poznámky pod čarou č. 1c - nové znění,
  • §10 (změny),
  • vkládají se nové §10a ("Nepřípustnost žádosti o udělení azylu") až §10c ("Doprava žadatele o udělení azylu v případě, že Česká republika je příslušná k posuzování žádosti o udělení azylu") včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5k a 5l,
  • §13, §16, §21, §25 (změny),
  • Nadpis hlavy VI (§36 a násl.) zní:
   "ÚŘAD VYSOKÉHO KOMISAŘE",
  • §36, §38, §43 (změny),
  • §44 - nové znění,
  • §45 až §47, §57, §71, §72, §79 až §81 (změny),
  • vkládá se nový §85b,
  • §87 (změny),
  • vkládá se nový §88b,
  • §89 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).
 • Změna v §35 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kde se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 34a.

Účinnost změn 1.2.2005.