180/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 180/2011 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 6. 2011
Rozeslán dne 30. 6. 2011
Platnost od 30. 6. 2011
Účinnost od 1. 7. 2011
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 229/2002 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 1a až 2 se zrušují,
  • vkládá se nový §1a,
  • §3 - nové znění,
  • §4 až §7, §12, §17a (změny),
  • §22 - nové znění,
  • §23 (změny).
 1. Čl. II - Přechodná ustanovení
  Instituce, která dosud nebyla povinna splnit informační povinnost podle §19 zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna splnit informační povinnost podle §19 zákona č. 229/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Zákon č. 229/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje i na výkon funkce finančního arbitra a jeho zástupce zvoleného Poslaneckou sněmovnou.
 3. Funkční období zástupce finančního arbitra jmenovaného vládou poprvé po dni nabytí účinnosti tohoto zákona je 2 roky.
 4. Zaměstnanci České národní banky vykonávající práci pro finančního arbitra na základě písemných dohod o přidělení k výkonu práce k finančnímu arbitrovi uzavřených mezi Českou národní bankou a těmito zaměstnanci se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci České republiky zařazení v Kanceláři finančního arbitra. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí tímto dnem z České národní banky na Českou republiku, za kterou jedná a tato práva a povinnosti jejím jménem vykonává Kancelář finančního arbitra.
 5. Majetek ve vlastnictví České národní banky, s výjimkou nemovitostí, který ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona užíval finanční arbitr k plnění úkolů stanovených zákonem a který je potřebný k výkonu povinností finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za úplatu do vlastnictví České republiky. Závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České republiky. Příslušnost hospodařit s tímto majetkem a plnění závazků s ním souvisejících náleží Kanceláři finančního arbitra. Výši úplaty za tento majetek odvozenou od jeho účetní hodnoty a rozsah kompenzace souvisejících závazků stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a Českou republikou - Ministerstvem financí. O předání a převzetí tohoto majetku a závazků sepíše Česká národní banka a Kancelář finančního arbitra nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona protokol. Protokol musí obsahovat vymezení majetku a závazků. Obdobně se postupuje ohledně práv z duševního vlastnictví.
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
  • §124, §303 (změny).
 • Změna v §36 písm. z) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §92 odst. 2 písm. l) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.7.2011.