320/2011 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 320/2011 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 10. 2011
Rozeslán dne 9. 11. 2011
Platnost od 9. 11. 2011
Účinnost od 1. 12. 2011
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Polabská černava a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

  1. polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou asociace Cladietum marisci, slatinná společenstva svazu Caricion davallianae, střídavě vlhké bezkolencové louky, vegetace polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, slatinná společenstva asociace Juncetum subnodulosi na přechodu k pcháčovým a bezkolencovým loukám, vegetace vysokých ostřic nebo tužebníkových lad a jasanovo-olšové lužní porosty,
  2. vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů hořečku nahořklého jazykovitého (Gentianella amarella subsp. lingulata), pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), mařice pilovité (Cladium mariscus), sítiny slatinné (Juncus subnodulosus), šášiny rezavé (Schoenus ferrugineus), šášiny načernalé (Schoenus nigricans), třtiny pestré (Calamagrostis varia), tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) a vstavače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich biotopů,
  3. vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jeho biotopu.

Účinnost 1.12.2011.