227/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
ikona P
Číslo předpisu 227/2008 Sb.
Částka 72
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2008
Rozeslán dne 30. 6. 2008
Platnost od 30. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Provádí předpis 91/1996 Sb., 110/1997 Sb., 166/1999 Sb.
Novelizován předpisem 7/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
  2. č. 91/1996 Sb., o krmivech, a
  3. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství výši paušální částky nákladů

  1. dodatečné kontroly prováděné podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího úřední kontroly dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin,
  2. vynaložených na ověření souladu se specifikacemi prováděného podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality,
  3. vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí.

Účinnost 1.7.2008.