191/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 191/2006 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 12. 5. 2006
Platnost od 12. 5. 2006
Účinnost od 11. 6. 2006
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 266/1994 Sb.
Novelizován předpisem 192/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §43 (změny),
  • vkládá se nový §43a,
  • §47, §58, §59, §63, §66 (změny).
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v příloze č. 2 ve skupině 214 "Ostatní".

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTEM PRVNÍ A DRUHÉ
Čl. III

 1. Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá za podmínky, že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona požádá provozovatel lyžařského vleku Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (§47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilosti.
 2. V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby provozující lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list k provozování lyžařského vleku.

Účinnost změn 11.6.2006.