424/2006 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 424/2006 Sb.
Částka 135
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 8. 2006
Rozeslán dne 29. 8. 2006
Platnost od 29. 8. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Důvodem zvláštní ochrany je výskyt společenstev teplomilných doubrav s vysokým podílem starých stromů, teplomilných stepních a lesostepních společenstev na slínovcovém podkladě, raně sukcesních společenstev obnažených erodovaných ploch slínovců na nejprudších svazích a střídavě vlhkých, místy subhalofilních společenstev mírných terénních depresí na nepropustném podloží ve spodní části svahů a na tato společenstva vázaných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Účinnost 1.9.2006.