260/2009 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 260/2009 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 8. 2009
Rozeslán dne 21. 8. 2009
Platnost od 21. 8. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 327/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Polické stěny a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
  2. Předmětem ochrany jsou
    1. geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a skalních věží, kaňonů, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a se zbytky přirozených lesních ekosystémů a
    2. typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Broumovské stěny a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

Účinnost 1.10.2009.