414/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 414/2008 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 10. 2008
Rozeslán dne 1. 12. 2008
Platnost od 1. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Čl. II bodu 2 nabývá účinnosti dnem 1.12.2008.
Novelizuje předpis 117/1995 Sb., 359/1999 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2a včetně poznámky pod čarou č. 1a - nové znění,
  • §3, §5 (změny),
  • v §7 odst. 7, §19 odst. 2, §20 odst. 2, §24 odst. 3, §30 odst. 2, §30a odst. 5, §57 odst. 1, §58, §59 odst. 2 a 6, §61 odst. 1, 3 a 4, §62 odst. 1 a 6, §63 odst. 2, §63a odst. 2, §64 odst. 7 a 8, §66, §67 odst. 1, 2 a 4, §68 odst. 5, §69 odst. 1 a 3 a §70 odst. 1 až 3 se slova "státní sociální podpory" nahrazují slovem "práce",
  • §30 až §30b, §32, §59, §63 až §64a, §65, §65c, §67, §68 (změny),
  • vkládá se nový §70a "Vyhotovování písemností" včetně nadpisu,
  • §71 (změny),
  • §72 "Náklady řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §73b - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 12. - s účinností od 1.1.2009 s výjimkou bodu 2., který nabyl účinnosti dnem 1.12.2008.
bod 2. - účinnost 1.12.2008
Příslušná městská část hlavního města Prahy dohodne se zaměstnanci uvedenými v bodě 1 přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na stát - Úřad práce hlavního města Prahy. Takto provedená delimitace je závazná.

 • Změna v §19 a §51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Pohledávky, které vznikly do 31. prosince 2008 na základě návrhů podaných úřady městských částí hlavního města Prahy podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou počínaje dnem 1. ledna 2009 pohledávkami státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce hlavního města Prahy.

Účinnost změn dnem 1.1.2009, s výjimkou čl. II bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (1.12.2008).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.