103/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/94 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 103/2004 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 2. 2004
Rozeslán dne 5. 3. 2004
Platnost od 5. 3. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Novelizuje předpis 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 56/2001 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona o dráhách.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §3a,
  • §20, §21, §22 až §25, §27a, §28, §30 až §32 (změny),
  • vkládají se nové §34a až §34g,
  • dosavadní §34a a §34b se označují jako §34h a §34i,
  • v přečíslovaném §34h (změny),
  • §37, §39, §39a, §39b, §40, §43, §47 (změny),
  • vkládá se nová část šestá (§49a až §49e); dosavadní části šestá až osmá se označují jako část sedmá až devátá,
  • §50, §53, §53a, §54 až §56, §58, §60 až §63 (změny),
  • vkládá se nový §65a,
  • §66 (změny).

Důležité je i Přechodné ustanovení k části první v čl. II novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §12 až §15, §24, §31, §35, §54, §57, §80, §83, §84, §87, §90, §91.

Důležité je i Přechodné ustanovení k části druhé uvedené v čl. V novely.

 • Změna zákona o silniční dopravě.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §19, §19a, §19b, §22, §23 (změny),
  • vkládají se nové §33a až §33d,
  • §36, §37, §40c (změny),
  • v §2 odst. 17, §5 odst. 1 písm. b), §10 odst. 1 a 2, §11 odst. 1, §12 odst. 1, §12 odst. 2 v první a druhé větě, §13, §14 odst. 1 a 2, §15, §16 písm. e), §17 odst. 1, 2 a 3, §18b odst. 2, §19b odst. 4, §22 odst. 4 a 5, §29 odst. 2, §30 odst. 1 v první a druhé větě, §31 odst. 1, §32 odst. 1, §33, §34 odst. 1 v první, druhé a třetí větě, §35 odst. 1, 2, 3, 4 a 6, §35a odst. 1, §36 odst. 1, §38 odst. 1 a 4, §39a odst. 1 a 2 a §41 bodu 2 se slova "a spojů" zrušují.

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.