259/2009 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 259/2009 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 8. 2009
Rozeslán dne 21. 8. 2009
Platnost od 21. 8. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
  2. Předmětem ochrany jsou
    1. přirozené lesní porosty na vrcholech Velkého a Malého Bezdězu tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, hercinskými dubohabřinami a suťovými lesy,
    2. společenstva skalní stepi, které tvoří biotop řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně populace tesaříka alpského (Rosalia alpina),
    3. geomorfologicky ojedinělý útvar sestávající ze dvou vulkanických kup tvořených sodalitickým fonolitem s typickou deskovitou a sloupcovitou odlučností podmiňující tvorbu četných suťových proudů a osypů a
    4. typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Velký a Malý Bezděz a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

Účinnost 1.10.2009.