213/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 213/2016 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 6. 2016
Rozeslán dne 11. 7. 2016
Platnost od 11. 7. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §19a (změny),
  • v části čtvrté hlavě první se vkládá nový díl čtvrtý „Zvláštní ustanovení o starobním důchodu některých pracujících v hornictví“ (§37b a §37c) včetně nadpisu,
  • v §74 větě první se slova "do 31. prosince 2018" zrušují.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Byly-li podmínky pro stanovení důchodového věku podle §37c odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, stanoví se důchodový věk podle §37c odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví podle §37c odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35a, §37 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 84 - nové znění.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Zaměstnavatel uvedený v §37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen v potvrzení vydávaném podle tohoto ustanovení po skončení zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech uvést též údaje za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.