437/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 437/2011 Sb.
Částka 151
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodů 25 a 26 nabývají účinnosti dne 1.7.2012.
Novelizuje předpis 383/2009 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
 • §3 (rozsáhlé změny),
 • vkládá se nový §3a,
 • §5, §7 až §9 (změny),
 • body 25. a 26. - změny s účinností od 1.7.2012
  • bod 25. - v §10 odst. 1 se slova "pomocí vytváření kontrolních datových souborů" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Technické požadavky na protokol o uskutečněných přenosech dat a součinnost správce centrálního systému účetních informací státu jsou uvedeny v technickém manuálu.",
  • bod 26. - v §10 odstavec 2 zní:
   "(2) Správce centrálního systému účetních informací státu uchovává protokoly o uskutečněných přenosech dat na datovém médiu, které splňuje podmínky průkaznosti a trvalosti obsahu uložených dat.".
 • §15 až §21, §23 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
 • §25 se včetně nadpisu a odkazu na poznámku pod čarou č. 2 zrušuje,
 • §44 (změny),
 • Příloha č. 2 - nové znění,
 • vkládají se nové přílohy č. 2a a č. 2b,
 • Příloha č. 3 - nové znění,
 • příloze č. 4, č. 5, č. 7 (změny),
 • Příloha č. 10 a příloha č. 11 se zrušují,
 • v příloze č. 12 a č. 13 (změny),
 • Příloha č. 14 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období počínajícím 1. ledna 2012.
 2. První předávání účetních záznamů podle §3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí vybrané účetní jednotky ve stavu k 30. červnu 2012, a to ve lhůtě do 31. července 2012.
 3. V účetním období roku 2012 vybrané účetní jednotky nemusejí vykázat počáteční a koncové stavy v účetních záznamech podle §3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavovaných k 30. červnu 2012 a k 30. září 2012; počáteční stav nemusejí tyto vybrané účetní jednotky vykázat též k 31. 12. 2012.
 4. V účetním období roku 2012 nepředávají účetní záznamy podle §3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 menší než 3 000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2010 nebo k 30. září 2011 výši 100 000 000 Kč.
 5. V účetním období roku 2013 nepředávají účetní záznamy podle §3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 menší než 1 500, a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2011 nebo k 31. prosinci 2012 výši 20 000 000 Kč.
 6. Organizační složky státu a státní fondy nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2011.

Účinnost změn dnem 1.1.2012, s výjimkou bodů 25 a 26, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.