167/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 167/2013 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 1. 7. 2013
Novelizuje předpis 549/1991 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
Změna:

  • v §11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
    "v) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky.".
Čl. II - Přechodná ustanovení
  1. Ustanovení §11 odst. 2 písm. v) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na řízení zahájená po 1. lednu 2013.
  2. Byl-li zaplacen soudní poplatek ve věci, v níž je navrhovatel osvobozen od soudních poplatků podle tohoto zákona, vrátí soud z účtu zaplacený soudní poplatek.
Účinnost změn 1.7.2013.