2/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 2/2017 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 1. 2017
Rozeslán dne 9. 1. 2017
Platnost od 9. 1. 2017
Účinnost od 15. 1. 2017
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Olšina a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar s výskytem

  1. lesních a křovinných ekosystémů rašelinných lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin,
  2. mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace vodních toků,
  3. travinných ekosystémů luk a pastvin,
  4. biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe), ostřice Davallovy (Carex davalliana), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich populací, a
  5. biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů modráska očkovaného (Maculinea teleuis), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a střevlíka Ménétriésova (Carabus menetriesii pacholei), včetně jejich populací,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.