107/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 107/2010 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 4. 2010
Rozeslán dne 19. 4. 2010
Platnost od 19. 4. 2010
Účinnost od 1. 6. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Bílá Strž.
  2. Předmětem ochrany je hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a vodopádem, včetně přirozených lesních porostů tvořených zejména květnatými bučinami, horskými acidofilními bučinami a azonálními smrčinami. Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

Účinnost 1.6.2010.