6/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 6/2005 Sb.
Částka 2
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 12. 2004
Rozeslán dne 6. 1. 2005
Platnost od 6. 1. 2005
Účinnost od 6. 1. 2005
Novelizuje předpis 123/1998 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změna předmětu úpravy):
    Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí, na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů.
  • §2, §3 až §10 (změny),
  • vkládají se nové §10a "Aktivní zpřístupňování informací" a §10b "Zpřístupňování informací při mimořádných událostech" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10a) až 10c),
  • §13 "Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta" včetně nadpisu - nové znění,
  • §14 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Elektronické databáze uvedené v §10a odst. 2 nemusí obsahovat informace získané přede dnem účinnosti tohoto zákona, pokud tyto informace nejsou k dispozici v elektronické podobě.

Účinnost změn 6.1.2005.