335/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
ikona P
Číslo předpisu 335/2006 Sb.
Částka 103
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 6. 2006
Rozeslán dne 30. 6. 2006
Platnost od 30. 6. 2006
Účinnost od 30. 6. 2006
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 444/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství stanoví

 1. podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření ve smyslu §58 odst. 2 zákona, vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a
 2. způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním předpisem za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku
  1. ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,
  2. změny skladby dřevin lesního porostu,
  3. prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,
  4. udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého,
  5. snížení zakmenění lesního porostu,
  6. dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů,
  7. ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2,
  8. ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu,
  9. mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření, nebo
  10. omezení výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu.

Účinnost 30.6.2006.