322/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 322/2013 Sb.
Částka 123
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 10. 2013
Rozeslán dne 10. 10. 2013
Platnost od 10. 10. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 37/1992 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Změny v ustanoveních:

 • §2 (změny),
 • v §2 odst. 2 písm. b) bodě 1 a v §116a odst. 1 se za slovo "péče" vkládá slovo "soudu",
 • §2 (další změny),
 • §3, §6 (změny),
 • Nadpis části třetí zní: "Nahlížení do soudních spisů a do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob",
 • §8, §12 až §14, §16, §19 (změny),
 • nadpis §20 se zrušuje,
 • §20, §21, §21b (změny),
 • §22 "Použití úředního razítka" včetně nadpisu - nové znění,
 • §23 až §25, §28, §28b, §29, §33, §34, §34b (změny),
 • §35 "Předběžné opatření" včetně nadpisu - nové znění,
 • §37 (změny),
 • §38 "Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody" včetně nadpisu - nové znění,
 • §40, §41 (změny),
 • v §41 odst. 1 a v §42 odst. 1 se slova "§72 odst. 5 tr. zák." nahrazují slovy "§99 odst. 6 tr. zák.",
 • v §41 odst. 2 a v §42 odst. 2 se slova "způsobilá k právním úkonům" nahrazují slovy "plně svéprávná" a slova "základní nebo náhradní služby a u vojáků z povolání" se zrušují,
 • §41, §42 (další změny),
 • §43, §44, §46 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 10 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje,
 • §49, §50 (změny),
 • v §50 odst. 1, §60, 61, §63 odst. 1, 2 a 4, §65 a v §88 odst. 2 se slovo "nemovitosti" nahrazuje slovy "nemovité věci",
 • §51 až §53 (změny),
 • §54 "Přibrání vhodné osoby" včetně nadpisu - nové znění,
 • §56 (změny),
 • v §56 odst. 2 písm. e) a v §59d odst. 1 se slovo "závazku" nahrazuje slovem "dluhu",
 • §57 "Postup při soupisu peněžních prostředků v cizí měně" včetně nadpisu - nové znění,
 • §59 (změny),
 • §59a "Postup při soupisu cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky" včetně nadpisu - nové znění,
 • §59b, §59c (změny),
 • vkládá se nový §59e "Dražba movitých věcí provedená elektronicky" včetně nadpisu,
 • v části deváté nadpisu oddílu třetího (nad §60) se slovo "nemovitosti" nahrazuje slovy "nemovitých věcí",
 • §60, §62 (změny),
 • vkládá se nový §62a "Dražba nemovité věci provedená elektronicky" včetně nadpisu,
 • §63a "Postižení závodu" včetně nadpisu - nové znění,
 • v §63b odst. 1 a 2, §63c, §63d odst. 1, §63e odst. 1, 2 a 4 se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
 • §63b, §63e (změny),
 • §64 se zrušuje,
 • §66 - nové znění,
 • §68 až §70 (změny),
 • v části deváté se vkládá nový oddíl šestý "Exekuční řízení" (§70a) včetně nadpisu,
 • dosavadní oddíl šestý se označuje jako oddíl sedmý,
 • v části deváté nadpisu oddílu sedmého (nad §71) se slova "zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovy "omezených ve svéprávnosti",
 • §71 (změny),
 • §73 - nové znění,
 • v nadpisu části desáté (nad §74) se slovo "dědictví" nahrazuje slovem "pozůstalosti",
 • §74 (změny),
 • v §74 odst. 1 a 8, §93 odst. 1, §95, §99 odst. 1 a 2 písm. c), §100 úvodní části ustanovení a v §100 písm. b) se slovo "dědictví" nahrazuje slovem "pozůstalosti",
 • §74 (další změny),
 • v §74 odst. 4, §94 odst. 1, 4 a 5 a v §95 se slovo "dědickému" nahrazuje slovem "pozůstalostnímu",
 • v §74 odst. 5 a 6 a v §94 odst. 1 se slovo "dědického" nahrazuje slovem "pozůstalostního",
 • §75 "Zjišťování v evidencích" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
 • §76 až §81 "Předběžné šetření" včetně nadpisů - nové znění,
 • §82 se zrušuje,
 • §83 (změny),
 • §84 se zrušuje,
 • §85 a §86 - nové znění,
 • §87 se zrušuje,
 • v nadpisu §88 se slovo "majetku" nahrazuje slovy "aktiv a pasiv pozůstalosti",
 • §88 (další změny),
 • §90 "Rozhodnutí o dědictví" až §92 "Oznamovací povinnost" včetně nadpisu - nové znění,
 • v nadpisu §93 se slovo "dědictví" nahrazuje slovem "pozůstalosti",
 • §93 (další změny),
 • §94 (změny),
 • v nadpisu části jedenácté (nad §99) se slovo "dědictví" nahrazuje slovem "pozůstalosti",
 • §99, §100 (změny),
 • §103 se zrušuje,
 • nadpis části dvanácté (nad §105) zní: "Úschovy v řízení o pozůstalosti",
 • §105 se zrušuje,
 • §106 a §107 - nové znění,
 • §110 - nové znění,
 • §112 - nové znění,
 • §113 (změny),
 • vkládají se nové §113a až §113c,
 • §114, §116, §116a, §116b (změny),
 • Poznámky pod čarou č. 15 až 19 se zrušují.

Účinnost změn 1.1.2014.