421/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006
ikona P
Číslo předpisu 421/2005 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 11. 10. 2005
Rozeslán dne 20. 10. 2005
Platnost od 20. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Vyhláškou Českého statistického úřadu se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006.
Program statistických zjišťování na rok 2006 je uveden v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.

  1. Kromě údajů charakterizovaných v příloze u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u fyzické osoby podnikající jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek dále identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz nebo dotazník vyplnila, a podle možnosti též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz nebo dotazník jiný subjekt, který jedná na základě zmocnění k zastoupení nebo uzavřené smlouvy, uvede se též jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz nebo dotazník vyplnila, a podle možnosti její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty.
  2. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, sociálních zařízení, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.

Účinnost 1.1.2006.