371/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
ikona P
Číslo předpisu 371/2003 Sb.
Částka 124
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 27. 10. 2003
Rozeslán dne 12. 11. 2003
Platnost od 12. 11. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 402/2004 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Vyhláškou Českého statistického úřadu se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004, který je uveden v jejích přílohách č. 1 a 2.
Kromě údajů charakterizovaných v příloze u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u fyzické osoby podnikající jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání.
U obou typů zpravodajských jednotek dále identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno a příjmení osoby, která výkaz sestavila, a podle možnosti též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty.
V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt (např. účetní firma), který jedná na základě zmocnění k zastoupení nebo uzavřené smlouvy, uvede se též jméno a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možností její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty.
Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, sociálních a kulturních zařízení, škol a školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
Účinnost 1.1.2004.
Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 5985 - 6303).
Příloha č. 1 - statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem - je uveřejněna na stranách 5986 až 6121.
Příloha č. 2 - statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady - je uveřejněna na stranách 6122 až 6299.
(Rozsáhlé přílohy je možno objednat na CD ROM) u ČSÚ na stránkách:
Český statistický úřad