692/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 692/2004 Sb.
Částka 234
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 31. 12. 2004
Platnost do 31. 12. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Změna:

  • V §34 se za dosavadní písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
    "f) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku,".
  • Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g) až l).

Účinnost změn 31.12.2004.