406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ikona P
Číslo předpisu 406/2004 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 6. 2004
Rozeslán dne 8. 7. 2004
Platnost od 8. 7. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
Nařízení vlády stanoví, v souladu s právem Evropských společenství, způsob organizace práce a pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud upravují požadavky na práci s rizikem výbuchu.
Toto nařízení se nevztahuje na
a) prostory používané pro vyšetření nebo ošetření pacientů, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
b) používání zařízení na spalování plynných paliv uvedených na trh a do provozu v souladu se zvláštními právními předpisy,
c) nakládání s výbušninami a chemicky nestabilními látkami,
d) hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,
e) používání dopravních prostředků v silniční dopravě, železniční dopravě, vnitrozemské a námořní plavbě a letecké dopravě, nestanoví-li zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní dohody jinak.
Účinnost 1.9.2004.